Mảng xanh Vùng châu thổ phía Nam Thủ Thiêm – lá phổi của Thành phố

Mảng xanh Vùng châu thổ phía Nam Thủ Thiêm – lá phổi của Thành phố